Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu

Kolorowy pasek

Statut

 

S T A T U T

Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych

w  Lubaniu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.       Zakład pod nazwą Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu, zwany dalej „Zarządem”, jest zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Lubań.

2.       Zarząd prowadzi działalność statutową na obszarze Gminy Miejskiej Lubań.

3.       Siedziba Zarządu mieści się w Lubaniu przy ul. Łącznej 5.

 

§ 2.

 

Zarząd działa na podstawie:

1)       Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,

2)       Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./,

3)       Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali / tekst jedn. Z 2000 r. Dz. U.  Nr 80, poz. 903 ze zm./,

4)       Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223 poz. 1458/,

5)       Innych przepisów prawa,

6)       Niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

1.       Zarząd nie posiada osobowości prawnej.

2.       Zarząd reprezentuje na zewnątrz Kierownik, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań.

3.       Kierownik Zarządu reprezentuje pracodawcę jakim jest Zarząd w stosunku do pracowników Zarządu.

 

 

Rozdział II

Zadania Zarządu

 

§ 4.

 

Zadaniem Zarządu jest:

1.       kierowanie sprawami wspólnot mieszkaniowych i reprezentowanie ich na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

2.       Zarządzenie nieruchomościami wspólnymi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych,

3.       Dbanie o należyty stan techniczny, prawidłowe zabezpieczenie i funkcjonowanie nieruchomości wspólnych i znajdujących w nich lokali,

4.       Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy Miejskiej Lubań z zakresu zarządu zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej Lubań.

 

§ 5.

 

Zadania określone w § 4 obejmują w szczególności:

1)       Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartym ze Wspólnotami Mieszkaniowymi poprzez:

a)       zapewnienie prawidłowej zgodnej z przepisami Prawa budowlanego, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska eksploatacji nieruchomości wspólnych,

b)       organizowanie i przeprowadzanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji nieruchomości,

c)       utrzymywanie czystości i porządku w zarządzanych nieruchomościach,

d)       zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do nieruchomości,

e)       pobieranie opłat za zarząd i opłat z dostaw energii, wody, odbioru ścieków oraz innych opłat, a także prowadzenia windykacji w tym zakresie,

f)         prowadzenie książek obiektów budowlanych, dokonywanie wszystkich niezbędnych przeglądów nieruchomości, instalacji i urządzeń wspólnych,

2)       prowadzenie rachunkowości i niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wspólnot mieszkaniowych,

3)       zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych wspólnot mieszkaniowych,

4)       obsługę zarządzanych nieruchomości obejmującą zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości,

5)       reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych na zewnątrz, dokonywanie rozliczeń finansowych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,

6)       sporządzenie planów, sprawozdań rocznych, zwoływanie i obsługiwanie posiedzeń wspólnot mieszkaniowych,

7)       wykonywania wszystkich zadań wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali należących do zarządu wspólnoty lub podmiotu zarządzającego nieruchomością wspólną,

8)       podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zarządzanych nieruchomości i wszelkich z tego tytułu wynikających,

9)       występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zarządu.

 

Rozdział III

Organy zarządzające

 

§ 6.


1.       Działalnością Zarządu kieruje kierownik.

2.       Kierownika Zarządu zatrudnia Burmistrz Miasta Lubań.

3.       Kierownik Zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań, z zastrzeżeniem § 12 niniejszego statutu.

4.       Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta Lubań.

5.       Udzielone pełnomocnictwo ogólne odnoszą się prowadzenia spraw określonych w Rozdziale II niniejszego statutu.

6.       Kierownika Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy.

 

§ 7.

 

1.       Kierownik Zarządu realizuje obowiązki wraz z Głównym Księgowym w zakresie:

1)      prowadzenia rachunkowości jednostki,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4)      dokonywania wstępnych kontroli kompletności i rzetelności dokumentów do operacji gospodarczych i finansowych.

2.       Z Głównym Księgowym stosunek pracy nawiązuje Kierownik Zarządu.

3.       Główny Księgowy działa w ramach przydzielonych mu zadań przez Kierownika Zarządu i ponosi przed nim odpowiedzialność za realizację  zadań i podejmowane decyzje.

4.       Kierownik Zarządu może powierzyć obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Głównemu Księgowemu. Przyjęcie obowiązków przez Głównego Księgowego powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego, imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.

 

 

§ 8.

 

1.       Kierownik Zarządu reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje nią oraz czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.       Kierownik Zarządu zatrudnia i zwalnia pracowników Zarządu.

3.       Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Zarządu należy w szczególności:

1)       ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu, a zwłaszcza określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

2)       stosowanie kar porządkowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu pracy oraz kierowanie do właściwych organów wnioski o pociąganie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej osób winnych spowodowania szkody majątkowej lub popełnienie czynu zabronionego prawem,

3)       określenie kierunków przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników,

4)       ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów,

5)       zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Zarządu.

 

§ 9.

 

1.       Strukturę organizacyjną Zarządu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zarządu.

2.       Integralną częścią regulaminu jest schemat organizacyjny Zarządu.

 

Rozdział IV

Kontrola i nadzór

 

§ 10.

 

1.       Nadzór nad Zarządem pełni Burmistrz Miasta Lubań.

2.       Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz Skarbnik Miasta Lubań.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

 

§ 11.

 

1.       Zarząd jest zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Lubań prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./.

2.       Podstawę gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan przychodów i wydatków, zwany    planem finansowym.

 

§ 12.

 

Czynności Kierownika Zarządu powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

 

 

Załączniki

S T A T U T Zarządu Wspólnot (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana statutu MZWM 001 (123.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marta Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Stępień
Data wprowadzenia:2012-02-21 10:48:53
Opublikował:Marta Stępień
Data publikacji:2012-02-21 10:49:52
Ostatnia zmiana:2015-12-01 10:51:11
Ilość wyświetleń:3024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij