Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin wynagradzania pracowników MZWM w Lubaniu

Zarządzenie

Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu

z dnia  04 stycznia  2010 roku

w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu

          Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem wynagradzania, ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Miejskim Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Rozporządzeniu płacowym - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.),

2.   Pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione w Miejskim Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu na podstawie umowy o pracę,

§ 3

1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)  wynagrodzenie zasadnicze,

2)  dodatek za wieloletnią pracę,

3)  nagroda jubileuszowa,

4)  jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę  z tytułu niezdolności do pracy,

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6) dodatek za  pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych.

2. Pracodawca może przyznać  pracownikom:

1) dodatek funkcyjny,

2) dodatek specjalny,

3)  premię uznaniową,

4)  nagrodę.

                                                       

                                                              § 4

Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 3, Tabela IV H do rozporządzenia płacowego.

§ 5

Wynagrodzenie zasadnicze,  dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i inne składniki wynagrodzenia oraz dodatek za wieloletnią pracę Kierownikowi Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu  ustala Burmistrz Miasta.

§ 6

 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska  i posiadanych kwalifikacji.
 2.  Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B  tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia płacowego.
 3.  Stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania.

§ 7

Dodatek za wieloletnią pracę, jednorazowa odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz  nagrody jubileuszowe  przysługują w wysokości określonej w art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 

§ 8

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do

wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej jego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 9

1.  Pracownikom  zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem może być przyznany miesięczny dodatek funkcyjny.

2.  Dodatek może być przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących

          stanowiskach:

1)  Kierownika

2)  Głównego Księgowego

 1.  Wysokość dodatku funkcyjny  wynosi  dla Kierowników do 70% jego wynagrodzenia  zasadniczego, zaś dla Głównego Księgowego do 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi.      
 2.   Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od zakresu obowiązków.

                                                                  

 § 10

1.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych może być przyznany  miesięczny dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia  zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki  jej wykonywania pracy .

2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony  maksymalnie na  okres 1 roku,                           a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3.  Wysokość dodatku specjalnego wynosi do 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika  lub łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany                         w wysokości wyższej niż  określona w ust.3.

5. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych                          na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców.

                                                                   

§ 11

1.       W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się Fundusz nagród  dla pracowników Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu  zwany dalej Funduszem nagród,  w wysokości do 15% planowanego  funduszu płac.

2.        Wysokość funduszu nagród może być podwyższona przez Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3.        Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Kierownik Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.

4.        W stosunku do Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Miasta na wniosek Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta lub zastępcy Burmistrza Miasta  nadzorującego jednostkę.

5.        Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Pracownika Komunalnego oraz  jako nagrody okolicznościowe.

6.        Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród okolicznościowych:

a) złożoność realizowanych zadań,

b) wykazywanie inicjatywy i zaangażowania w pracy,

c) wzorowe wypełnianie obowiązków,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu, w  szczególności ukończenia studiów  wyższych licencjackich, magisterskich lub  podyplomowych .

7. Wysokość nagrody w związku ukończeniem studiów może wynieść :

a) magisterskich do 100 %;

b) licencjackich do 80 %;

c) podyplomowych do 30 %

wynagrodzenia miesięcznego pracownika i jest uzależniona od wysokości otrzymanej z Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu pomocy finansowej na kształcenie.

§ 12

 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się Fundusz premiowy w wysokości do 20% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu na stanowiskach pomocniczych i obsługi z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla tych pracowników.
 2.  Premia uznaniowa może być przyznana  pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którzy prawidłowo wykonują zadania wynikające z umowy o pracę, a w szczególności:

a) w pełni realizują obowiązki wynikające z ich zakresu czynności,

b) wywiązują się w sposób należyty z powierzonych im obowiązków,

c) przestrzegają przepisów dotyczących dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) przestrzegają Regulaminu pracy,

e) efektywnie i w pełni wykorzystują czas pracy,

f) wykazują się szczególną dbałością o mienie pracodawcy.

 1.  Przy ustalaniu wysokości przyznanej premii uznaniowej pracodawca bierze pod uwagę:

a) wykonywanie pracy wykraczającej poza zakres obowiązków pracownika w tym podczas zastępstwa urlopowego lub chorobowego,

       b) wykazywanie się w pracy szczególną inicjatywą i samodzielnością na zajmowanym stanowisku,

       c) wykonywanie pracy w utrudnionych warunkach atmosferycznych.

 1.  Wysokość indywidualnej premii uznaniowej dla pracowników pomocniczych i obsługi nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.
 2.  Decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej oraz jej wysokości podejmuje Kierownik Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.
 3.  Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy                      z ubezpieczenia społecznego premii uznaniowej nie przyznaje się.
 4.  W związku z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika  premii uznaniowej nie przyznaje się.
 5.  Premia uznaniowa wypłacana jest w okresach 1-miesięcznych  wraz z wynagrodzeniem za pracę.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

§ 14

Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom do wglądu u Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  na  stronie internetowej Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.

§ 15

Regulamin wynagradzania obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 16

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie od 01 stycznia 2015 r.

 

                                                                                    Kierownik Jednostki

                                                                                  Bogusława Wiśniewska

Metadane

Źródło informacji:Marta Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Stępień
Data wprowadzenia:2015-09-11 13:16:03
Opublikował:Marta Stępień
Data publikacji:2015-09-11 13:25:16
Ostatnia zmiana:2015-10-21 13:26:51
Ilość wyświetleń:726

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij