Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-05-2020
  • PRAWO OŚWIATOWE
  • PODATKI
  • POMOC SPOŁECZNA
  • PROGRAMY, STRATEGIE
  • RÓŻNE
  • STATUTY
  • ZWOLNIENIA, UMORZENIA

 

PRAWO OŚWIATOWE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

 

LI/365/2014

 

27.05.2014

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

 

poz.2506

z  28.05.2014

 

 

2.

VI/39/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1             im. Tadeusza Kościuszki      w Lubaniu

 

XIX/164/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 903 z 18.03.2004

3.

VI/40/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7                 w Lubaniu

 

XIX/165/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 991 z 18.03.2004

4.

VI/41/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3                 w Lubaniu

 

XIX/166/2004 24.02.2004

Nr 24, poz.652 z 17.03.2003

Nr 51, poz. 992 z 18.03.2004

5.

VI/42/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5                w Lubaniu

 

XIX/167/2004 24.02.2004

XLIV/325/2006 28.03.2006

V/27/2007 23.01.2007

Nr 51, poz. 993 z 18.03.2004

Nr 88,poz.1500 z 04.05.2006

6.

VI/44/99

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu

 

XIX/168/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 994 z 18.03.2004

7

VI/45/99

 

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu

 

XI/117/2003 8.07.2003

XIX/169/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 995 z 18.03.2004

8.

VI/47/99

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu

 

 

XIX/170/2004 24.02.2004

XLIV/326/2006 28.03.2006

Nr 51,poz. 996 z 18.03.2004

Nr 88,poz.1501 z 04.05.2006

9.

XXXII/275/2001

29.05.2001

ustalenia sieci przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

XIV/147/2003 02.12.2003

 

 

10.

 

XXIV/179/2016

 

30.08.2016

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 4249        z 16.09.2016

 

 

11.

XXXVII/206/2009

09.06.2009

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

XVIII/137/2012

Z 31.01.2012

XIV/98/2019      z 24.09.2019

poz.936

z 06.03.2012

poz. 5640         z 01.10.2019

12.

XLV/334/2006

25.04.2006

przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

 

XIX/167/2004 24.02.2004

V/27/2007 23.01.2007

 

XVIII/136/2012

Z 31.01.2012

Nr 103, poz.1762          z 25.05.2005

 

Nr 39,poz.355

z 13.02.2007

 

poz.935

z 06.03.2012

13.

XLVIII/375/2006

27.06.2006

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk      o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Nr 143,

poz.2221

z 14.07.2006

 

 

14.

XVI/86/2007

21.12.2007

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Nr 23,poz.286 z  04.02.2008

 

 

15.

XXXV/243/2017

30.05.2017

zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze       w przedszkolach i szkołach oraz     ustalenia

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016r. poz. 1379 ze zm.)

poz. 2741

z 06.06.2017 

XL/262/2017       z 26.09.2017 

poz. 3991         z 02.10.2017

16.

XVIII/133/2016

23.02.2016

ustalania trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż  jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

poz.1002

z 29.02.2016

 

 

17.

XI/84/2011

30.08.2011

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku

Nr 192,

poz. 3313

z 16.09.2011

 

 

18.

XXIV/185/2012

26.06.2012

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka                  u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

poz. 2639       z 23.07.2012

 

 

19.

LII/375/2014

24.06.2014

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Żłobek Miejski       w Lubaniu”

poz. 2909

z 30.06 2014

LIV/393/2014     z  30.09.2014

XLV/313/2018     z 27.02.2018

poz. 4063 z dn. 02.10.2014

 

20.

LII/376/2014

26.06.2014

określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 2910      z 30.06.2014

LIII/382/2014     z 26.08..2014

poz. 3648        z  02.09.2014

 

 

21.

XVII/111/2019

26.11.2019

określenia  kryteriów ,liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów obowiązujących na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

Poz. 6920

z 02.12.2019

 

 

22.

XXXII/229/2017

28.03.2017

określenia kryteriów            w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

poz. 1655

z  05.04.2017

 

 

23.

XXXII/231/2017

28.03.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

poz.  1752      z 07.04.2017

 

 

24.

XLIV/309/2018

30.01.2018

przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań

poz. 562         z 05.02.2018

 

 

25.

XLIV/308/2018

31.01.2018

określenia kryteriów            w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

poz. 561        z 05.02.2018

 

 

26.

XLIV/310/2018

31.01.2018

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystywania.

poz. 563        z 05.02.2018

 

 

 

27.

XLVI/320/2018

27.03.2018

Regulaminu przyznawania stypendiów ii nagród Burmistrza Miasta Lubań
dla uzdolnionych dzieci          i młodzieży

 

poz. 1714      z 05.04.2018

 

 

 

28.

XLVII/330/2018

24.04.2018

ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poz. 2426      z 08.05.2018

 

 

 

29.

XLIX/349/2018

26.06.2018

określenia wysokości opłat za korzystanie                      z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

poz. 3357       z 0.07.2018

 

 

30.

XXVIII/192/2020

29.09.2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2020/2021

poz. 5528
z 09.10.2020

 

 

 

PODATKI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XVII/113/2019

26.11.2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

poz. 6912

z 02.12.2019

 

 

2.

XVIII/131/2016

23.02.2016

 zmiany uchwały nr LVII/406/2014

Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji          i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego     i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zmienianej uchwałą nr XIV/101/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku        w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy 

poz. 1000      z  29.02.2016

 

 

3.

XXIX/201/2020

27.10.2020

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

poz. 5873
z 29.10.2020

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XLII/285/2017

28.11.2017

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  osób                  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego     lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

poz. 4491       z 04.12.2017

XVIII/116/2019                z 10.12.2019

poz. 7435    z 13.12.2019

2.

XLVII/339/2014

28.01.2014

zasad przyznawania świadczeń      z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

poz.613           z 10.02.2014

 

 

3.

XXIV/204/2004

29.06.2004

wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania        i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nr 140, poz.2344        z .23.07.2004

 

 

4.

XXVIII/197/2016

29.11.2016

sposobu sprawienia pogrzebu

 

 

 

5.

 

XXII/173/2012

 

24.04.2012

wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań

poz.2324         z 29.06.2012 

 

 

6.

L/365/2018

21.08.2018

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt    w schroniskach dla osób bezdomnych

poz. 4069       z  24.08.2019

XVIII/117/2019                z  10.12.2019

poz. 7436     z 13.12.2019

7.

VIII/45/2019

26.03.2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt    w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

poz. 2113       z  20.03.2019

XVIII/118/2019                z 10.12.2019

poz. 7437    z 13.12.2019

 

PROGRAMY, STRATEGIE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

 

XXIII/160/2016

 

28.06.2016

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 – 2021”

poz.3202      z 06.07.2016

XXIV/177/2016 z 30.08.2016

poz.4248     z 16.09.2016 

2.

XIX/104/2008

26.03.2008

uznania za pomniki przyrody

Nr 124 poz.1471     z 06.05.2008

 

 

3.

VIII/53/2011

31.05.2011

przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Miasta Lubań”

 

 

 

4.

VIII/54/2011

 

31.05.2011

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubań.

 

 

 

5.

XIX/122/2019

20.12.2019

przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2020 - 2022

 

 

 

6.

XXVIII/195/2016

29.11.2016

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy          w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Lubaniu na lata 2017 - 2020

 

 

 

7.

XVI/104/2019

29.10.2019

przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

 

 

8.

XIX/121/2019

20.12.2019

uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         w Lubaniu na 2020 rok”

 

 

 

9.

VII/32/2015

28.04.2015

przyjęcia Strategii Rozwoju miasta Lubań  na lata 2015 - 2025

 

XVI/105/2019 z 29.10.2019

 

10.

XXXV/244/2017

30.05.2017

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań  na lata 2017 - 2025

 

 

 

11.

XLIV/307/2018

30.01.2018

 przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2020 dla Gminy Miejskiej Lubań

 

 

 

12.

XXII/138/2020

28.04.2020

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2020 roku

poz. 3033    z 07.05.2020

 

 

13.

XLVII/331/2018

24.04.2018

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą “ Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań” na lata 2018 – 2020

 

 

 

RÓŻNE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XLVIII/337/2018

29.05.2018

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na ternie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

poz. 2863      z 05.06.2018

 

 

2.

XVII/95/2008

29.01.2008

trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych    i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie    z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr 39 , poz. 513                z 15.02.2008

 

 

3.

XL/298/2005

29.11.2005

dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Lubań

Nr 264 poz.4695        z  30.12.2005

 

 

4.

XLIV/316/2018

27.03.2018

podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Poz. 1714       z 05.04.2018

 

 

5.

XLVII/329/2018

24.04.2018

podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Poz. 2425      z 08.05.2018

 

 

6.

XLIX/355/2014

25.03.2014

zasad i trybu korzystania           z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu   i Rekreacji w Lubaniu

poz.1577

z 27.03.2014

 

 

7.

XXVI/142/2008

30.09.2008

wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Nr 280,

poz.3024

z  21.10.2008 

 XXVIII/187/2020

 

Nr 5527
z 09.10.2020 

8.

XI/88/2011

 

30.08.2011

warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań

Nr 197,

poz. 3433

z 23.09.2011 

 

 

9.

XXX/167/2008

30.12.2008

wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek

Nr 10,

poz.195

z 26.01.2009 

 

 

10.

LI/286/2010

25.05.2010

wprowadzenia Regulaminu Konsultacji

Nr 112,

poz.1767

z 17.06.2010 

 

 

11.

LV/323/2010

26.10.2010

określenia przepisów porządkowych związanych       z przewozem osób i bagażu taksówkami

 Nr 6,

poz.67

z 10.01.2011

 

 

12.

VI/33/2011

29.03.2011

określenia trybu                         i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Nr 98, poz.1566        z 12.05.2011 r.

 

 

13.

IX/53/2015

30.06.2015

upoważnienia Dyrektora MOPS w Lubaniu do prowadzenia postępowań        w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3079

z 09.07.2015

 

 

14.

XLVIII/340/2018

29.05.2018

wprowadzenia dodatkowych instrumentów płatniczych

poz. 2865       z 05.06.2018

 

 

STATUTY

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XXIV/175/2016

30.08.2016

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII.239/92         w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubań

 poz. 4328      z 23.09.2016

XXIX/211/2016

z 20.12.2016

XLI/277/2017     z 31.10.2017

XIII/93/2019      z 27.08.2019

poz.5991           z 27.12.2016

poz.4653            z 10.11.2017

poz. 5565          z 26.09.2019

2.

XXXV/257/2013

26.03.2013

nadania statutu Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2901

z 02.05.2013

 

 

3.

XXXV/258/2013

26.03.2013

nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2902

z 02.05.2013 

 

 

4.

XVII/109/2019

26.11.2019

nadania statutu Miejskiej         i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

poz. 6918     z 02.12.2019

 

 

 

5.

XXI134/2020

25.02.2020

nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu

poz. 1606      z 28.02.2020

 

 

6.

XXXV/198/2009

26.05.2009

nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Lubaniu

Nr 106       poz. 2166        z 22.06.2009

XXXII/241/2012

z 21.12.2012 

XLIII/296/2017   z 21.12.2017

poz.189

z 10.01.2013

poz. 5586           z 28.12.2017

7.

IX/49/2007

29.05.2007

przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

XXIV/153/2020

Z 26.05.2020

 

 

8.

XLVI/316/2018

27.03.2018

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu

poz. 1715     z  05.04.2018

XLIX/350/2018 z 26.06.2016

poz. 3358          z 03.07.2018

9.

XVII/133/2011

20.12.2011

nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

 

XIX/145/2011 z 28.02.2012

XXXIII/234/2017 z 25.04.2017

 

10.

XLVIII/367/2006

27.06.2006

przyjęcia statutu Urzędu Miasta Lubań

Nr143,poz. 2217             z  14.07.2006

LII/294/2010 29.06.2010

 

Nr 147,

poz.2301           z

13.08.2010 

11.

XXIII/163/2016

28.06.2016

powołania Rady Seniorów Miasta Lubań

poz. 3205       z 06.07.2016

XIII/94/2019 z 27.08.2019

poz. 5566           z 26.09.2019 

12.

XVI/106/2019

29.10.2019

przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lubań

poz. 6240      z 05.11.2019

 

 

13.

XXIV/153/2020

26.05.2020 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu       

 

ZWOLNIENIA, UMORZENIA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XIV/100/2019

24.09.2019

określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań

poz. 5641        z  01.10.2019

 

 

2.

V/71/2003

28.01.2003

zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

Nr 48, poz.1118         z 25.04.2003

XXII/117/2008 z 27.05.2008

Nr 184,

poz. 2070

z 02.07.2008

3.

XIV/112/2015

22.12.2015

zwolnień przedsiębiorców            z podatku od nieruchomości       w ramach pomocy de minimis

poz. 30            z 05.01.2016

 

 

4.

XXIII/152/2020

14.05.2020

przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku     z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych     z powodu pandemii COVID-19

poz. 3213         z 15.05.2020

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...